STRATEGI 

 2023-2027 

 På denna sidan kan du följa vårt arbete med strategin 

Vår lokala utvecklingsstrategi

Strategin har varit på remiss hos Region Halland. Efter det skickades den vidare till referensgruppen som representerar Förtagarna Halland, Hallands Bygdegårdsdistrikt, LRF Halland, SISU Idrottsutbildarna Halland, och landsbygdsutvecklarna i de Halländska kommunerna.

 

Den tredje rundan genomfördes av politiker och tjänstepersoner i de Halländska kommunerna, samt arbetsutskottet i vår förening. Den fjärde remissrundan var hos vår styrelse. Sedan korrigerades den en sista gång efter att ha publicerats här på vår webbsida för allmänheten. Och nu är den äntligen inskickad till jordbruksverket!

Kopia av COMMUNICATION STRATEGY (1)

Varför gör vi detta?

Lokalt Ledd Utveckling Halland arbetar bland annat med Leaderstöd. För att få ta del av dessa medel ska vi vart sjunde år ta fram en ny strategi som visar vilka utvecklingsbehov och förutsättningar Hallands landsbygd har, vilka mål vi har och hur dessa mål ska uppnås.

Varför är din åsikt viktig?

Hallands landsbygd är inte homogen, och har inte samma behov och förutsättningar överallt. Vi är därför måna om att samla in olika lokala landsbygders behov och önskemål. Detta gör vi genom att medverka i träffar, workshops och på olika sätt fånga in era behov. Vi vill ta tillvara engagemang och skapa delaktighet för utveckling av den halländska landsbygden, men också stimulera idékraft och stärka nätverkande i de lokala bygderna.

Processledare

Jennie Cederholm Björklund

Vilka gör detta?

Jennie Cederholm Björklund processleder och skriver strategin, och i styrgruppen för strategiframtagandet arbetar ledamöter från styrelsen samt vår verksamhetsledare. Dessutom stöttar vår ordinarie personal Jennie i arbetet.

Landsbygdsutvecklare från Hallands samtliga kommuner samt representanter från Företagarna Halland, LRF Halland, Region Halland, Hallands bygdegårdsdistrikt och RF-SISU Halland ingår i en referensgrupp som vi kommer att arbeta tätt ihop med.

Hur gör vi?

Leadermetoden bygger på att vi tar tillvara de styrkor och utvecklingsmöjligheter som finns i de lokala landsbygderna. Detta gör vi tillsammans - såväl offentliga som ideella och privata aktörer och organisationer i Halland. Vi vill att vår halländska strategi ska vara användbar, det vill säga att den ska vara anpassad till behov och önskemål från olika delar av Hallands landsbygd, så att vi ska kunna finansiera projekt som hjälper bygderna att utvecklas. För att kunna finansiera ett projekt, behöver det passa in i strategin. Därför är denna insamling av behov och önskemål oerhört viktig.

Leadermetoden karakteriseras av ett tydligt underifrånperspektiv som premierar att flera sektorer möts och tillsammans skapar lokal utvecklingskraft. Med underifrånperspektiv menas att det är de som bor och verkar i området som driver utvecklingen.

Kvinna jobbar med en dator

Vad händer nu? 

Här på sidan kan du följa hur arbetet med den nya strategin fortskrider. Du kan även se hur vår färdplan för att ta fram strategin ser ut. Vi vill gärna medverka i lokala träffar i de lokala halländska landsbygderna, för att samla in önskemål och synpunkter på vad vi ska jobba med i kommande strategi. Har du funderingar eller inspel, eller har du någon träff på gång som vi kan medverka i, är du varmt välkommen att höra av dig till info@lluh.se.

Följ processen steg för steg 

Hallands landsbygder tankemolnLÄS MER
JANUARI

STEG 1 - WORKSHOP

Processen påbörjades med en digital workshop där deltagare från hela Halland arbetade med nulägesbeskrivning och målbild för hur vi vill utveckla vår halländska landsbygd.

Kvinna sitter vid datorLÄS MER
FEBRUARI - MARS

STEG 2 - NULÄGE OCH OMVÄRLDSBEVAKNING

Under våren kommer nuläget och bakgrundsdata analyseras och anpassning till nuvarande situation undersökas.

Personer arbetar med olika graferLÄS MER
APRIL - JULI

STEG 3 - INTERVJUER OCH WORKSHOPS

I vår och sommar kommer workshops samt intervjuer med organisationer, föreningar och allmänhet i olika lokala landsbygder att genomföras.

Skriver i blockLÄS MER
AUGUSTI - OKTOBER

STEG 4 - REMISSARBETE

I sommar och under hösten fortsätter insamlingen av input. Därefter påbörjas arbetet med att sammanställa, analysera och skriva strategin.

HöstskogLÄS MER
4 OKTOBER

SISTA STEGET - STORMÖTE

I oktober hade vi stormöte. Ta del av det vi kom fram till!