Smarta Landsbygder i Halland 

 

Om projektet smarta Landsbygder i Halland

Smarta Landsbygder i Halland vill lyfta Hallands bygdeutveckling ett steg vidare och ta reda på hur man kan arbeta med smarta landsbygder. Projektet vill också möta de utmaningar som vi står inför idag beträffande klimat, miljö och ekonomi. Samtidigt vill Smarta Landsbygder i Halland ta tillvara på digitala lösningar och andra smarta lösningar som finns. Projektet vill hitta alternativ till bygde-utveckling som inte är beroende av att enstaka samhällsutvecklingsintresserade ideella eldsjälar driver utvecklingen vidare. Projektet Smarta Landsbygder drivs av Lokalt Ledd Utveckling Halland och finansieras av EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling samt Region Halland och där igenom alla Hallands kommuner.

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden_Web

Vadå smart?

"Smarta byar är byar och bygder på landsbygden som utvecklar smarta lösningar för att hantera utmaningar i sitt lokala sammanhang. De bygger på befintliga lokala krafter och möjligheter att engagera sig i en process för hållbar utveckling av sitt geografiska område. De förlitar sig på ett deltagande tillvägagångssätt för att utveckla och genomföra sina strategier för att förbättra sina ekonomiska, sociala och miljömässiga villkor, särskilt genom att främja innovation och mobilisera lösningar som erbjuds av digital teknik.

Smarta byar gynnas av samarbete och allianser med andra orter och aktörer på landsbygden och i städerna. Initiering och genomförande av strategier för smarta byar kan bygga på befintliga initiativ och kan finansieras av olika offentliga och privata källor." - Edina Ocsko i skriften "En Vägledning om Hur Man Blir en Smart By"

Bild-Smarta-By-skrift (2)
Smarta Landsbygder i Halland- Grön glödlampa

För vem är projektet Smarta Landsbygder i Halland?

LAG-styrelsen tog fram projektet med målgruppen de som lever och verkar i de utpekade byarna, Unnaryd och Femsjö. Lösningar som utarbetas ska vara till nytta för dem. Sekundär målgrupp är boende och företagare i andra byar i Halland som kan kopiera de utarbetade lösningarna.

Vilka står bakom projektet?

Rebecka Hansson projekt- och processleder tillsammans med en aktörsgrupp som består av representanter från båda byarna, kommun tjänstemän, representant från LAG-styrelsen och Halmstad Högskola.

Processen utgår ifrån en modell för medskapande där alla som lever och verkar i byarna bjuds in under projektets gång. 

Projektledare

Rebecka Hansson

Lokaltekonomiska analysen

Finns det någon inspiration att ta del av?

En del av projektet är att göra en lokalekonomisk analys. Vad är en Lokalekonomisk analys nu igen? En faktabaserad analys som ger en objektiv bild av läget och en grund för riktning för den framtida utvecklingen av de lokalsamhälle som den avser. 

Här nedan kan du hitta Unnarys lokalekonomiska analys, läs gärna och inspireras!

Lokal utvecklingsplan för Femsjö 2.0

Bygden skriver en Lokal utvecklingsplan (LUP) huvudsakligen för sig själv, som ett strategiskt dokument i sitt arbete med framtidsfrågor, men också för att ha en process som bygden kan ha som underlag för möjliga framtida satsningar. Den första versionen av LUPen utvecklades genom en serie steg, inklusive en framtidsverkstad med 40 deltagare och en referensgrupp som granskade utkastet.

Denna andra version kompletterar den första med insikter från projektet! Du kan ta del av den via knappen nedan. 

Namnlös design (64)