Nedan hittar du en sammanfattning kring hur vi på Lokalt Ledd Utveckling Halland hanterar personuppgifter enligt GDPR. GDPR (General Data Protection Regulation) är en dataskyddsförordning inom EU som innebär regler för hantering och behandling av personuppgifter. Läs gärna mer om hur dataskyddsförordningen fungerar på datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se.

Medlem i föreningen

Du som är medlem i föreningen har lämnat ditt namn och kontaktuppgifter till oss. Dessa uppgifter behövs för att fullgöra föreningens stadgar och används för exempelvis utskick av information och upprättande av medlemsförteckningar för årsmöten. Uppgifter finns lagrade hos oss så länge du är medlem.

Träffar, aktiviteter, möten som arrangeras av oss

Du som har anmält dig och deltagit i en träff som ordnats av oss har därmed lämnat namn och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter finns lagrade hos oss, och vi använder dem i den fortsatta kontakten med dig.

Hemsidan www.lluh.se

På hemsidan samlar vi personuppgifter för den som är anställd i föreningen med namn och kontaktuppgifter eller ledamot i styrelsen med namn och kontaktuppgifter. Detta sker med uttryckligt samtycke. Beviljade projekt publiceras på hemsidan och i vissa fall med personuppgifter (namn) till projektets kontaktperson efter samtycke.

Sociala medier 

Vid publicering i sociala medier har Lokalt Ledd Utveckling Halland ansvar för att personuppgifter som omfattas av organisationens personuppgiftsansvar behandlas på ett sätt som inte är kränkande enligt förordningen. Ansvaret gäller publiceringar som görs för organisationens räkning i de sociala medierna. I många sociala medier (såsom Facebook, Youtube och Instagram) gäller ansvaret även användares publiceringar, exempelvis användarkommentarer, på organisationens profiler.

 

Ansvaret innebär att organisationen:

  • Inte får publicera kränkande personuppgifter
  • Ska hålla regelbunden uppsikt över publiceringar för att upptäcka kränkande personuppgifter
  • Skyndsamt ska ta bort kränkande personuppgifter

Bilder och film 

Vid evenemang som avses dokumenteras med foto och film ska samtliga deltagare informeras om att fotografering och filmning kan förekomma, syftet med detta, att bilderna inte kommer att säljas vidare samt vem man ska kontakta om man inte vill vara med på bild. Informationen kan till exempel ges skriftligen i inbjudan, vid anmälan, på en skylt vid entrén eller muntligen under arrangemanget. Vi sparar och publicerar bilder och film kopplat till projekt och de aktiviteter som sker i vårt verksamhetsområde. Om personer närvarar på bild- eller filmmaterial har vi fått rättslig grund genom ett muntligt eller skriftligt samtycke om att dessa får publiceras i syfte om att sprida lokalt ledd utveckling. I vårt uppdrag som leaderområde har vi informationsskyldighet om det som EU-stödet bidrar till och det är enligt vår uppfattning uppgifter av allmänt intresse.

Pressutskick 

I samband med att nya projekt och delaktiviteter beviljas skickar vi ett pressmeddelande till lokala tidningar och andra medier i området med kort information om projektet samt kontaktuppgifter till projektansvarig, i syfte att informera allmänheten om vår verksamhet. Detta sker med uttryckligt samtycke från projektansvarig.

Projektstöd

Den som har sökt projektstöd via Lokalt Ledd utveckling Halland har lämnat kontaktuppgifter i form av personnummer/organisationsnummer, adress, telefon, e-post direkt via Jordbruksverkets e-tjänst och inte till Lokalt Ledd Utveckling Halland. Vi använder dessa uppgifter i kontakten med er kopplat till er ansökan. Den som söker stöd av våra paraplyprojekt direkt via Lokalt Ledd Utveckling Halland, har lämnat motsvarande kontaktuppgifter och dessa uppgifter sparas av oss för hantering av din projektansökan.

Dina rättigheter

Vill du veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig, rätta felaktiga personuppgifter eller få en personuppgift raderad?

Hör av dig till oss på info@lluh.se