Ledamot i styrelsen
Privat sektor

emmastridsberg@hotmail.com