Ledamot i styrelsen, arbetsutskott och sammankallande i referensgruppen ”ett utvecklat fiske i Kattegatt”
Privat sektor

martin@sunnedamm.se