Derome Trä- och Nostalgimuseum har samlat en imponerande mängd föremål i snart 30 år. Projektet vill tillgängliggöra museets samlingar och modernisera utställningarna för att på så viss locka fler besökare. Det är av yttersta vikt att museet utvecklas för att säkerställa museets framtid och fortlevnad. 

Derome Trä & Nostalgimuseum grundades 1991 av Erling Andersson och har under denna tid samlat en imponerande mängd föremål där trä, träbearbetning och historiken kring träindustrin står i fokus. Utställningarna spänner mellan stenåldern och idag vilket på olika sätt visas upp i det stora museiområdet i Derome. Samlingarna har under åren vuxit såpass mycket att det råder platsbrist. Det kulturella arvet som byggts upp på Derome Trä & Nostalgimuseum vill möta dagens sätt att kommunicera och bygga storytelling kring träbearbetningens resa från hur människan svarvade för 5000 år sedan, till elkraftens möjligheter och till dagens högteknologiska industri.

Projektet vill bygga en ny utställningslokal som dels skapar yta i de befintliga lokalerna genom att föremål kan flyttas därifrån och dels ger möjlighet till helt nya utställningar.De nya utställningarna kommer bland annat att utgöras av en jordbruksutställning, en träkonstutställning, en utställning med modeller av historiska maskiner, en utställning om Deromegruppens historia samt en yta avsedd för tillfälliga utställningar.

Med de nya utställningsytorna är förhoppningen att kunna locka fler besökare och nya målgrupper. Förhoppningen är även att ytan för tillfälliga utställningar ska bli en möjlighet för museet att locka fler återkommande besökare. Ytan skapar även förutsättningar för samarbeten med exempelvis andra museer, skolklasser, föreningar, företag eller enskilda personer såsom konstnärer och hantverkare.

De nya utställningarna kommer förutom föremålen att innehålla ändamålsenlig skyltning, bildmaterial och storytelling, men beroende på anslag även tekniska element såsom ljud och film. Det finns också behov av att ta fram information på andra språk, t ex engelska och tyska då museet vill rikta sig tydligare mot en internationell målgrupp varifrån man redan nu ser ett visst intresse.

Denna utvecklingssatsning kommer i förlängningen inte enbart gynna museet utan troligen öka attraktionskraften både för orten och regionen och på sikt är förhoppningen att ett ökat besökstryck även kan skapa nya arbetstillfällen på museet.

FAKTA

Kommun: Varbergs Kommun

Projektägare: Derome Trä och Nostalgimuseum

Total omfattning: 1 215 897 SEK, varav:

662 432 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
553 465 SEK Privat finansiering

Privat medfinansiering: 1 165 465 SEK (ideell tid och ideella resurser)
Fond: Landsbygdsfonden