Har ni en projektidé? Grattis! Kanske är Lokalt Ledd Utveckling Halland rätt möjlighet för er. Börja med att titta på ”Så kommer du igång”, för att sedan spetsa till projektidén under resans gång. Lycka till med ert lokala engagemang!

 

Ansök

Tillgängliga medel

Det finns nu inga medel kvar i Landsbygdsfonden eller Socialfonden. Då vi återkommande får återflöde ifrån pågående projekt kan det ändå löna sig att ansöka, därför rekommenderar vi er att gå in och göra en steg 1 ansökan. Inom övriga fonder har vi fortfarande möjligheter att medge projektstöd, även om kvarvarande medel inte är oändliga.

 


Spetsa projektet

Ta först detta steget efter att ni varit i dialog med verksamhetskontoret. Vi kan bara prioritera projekt som bidrar till att uppfylla vår strategi och bidra till vår vision. Se efter inom vilket insatsområde ert projekt passar in och spetsa till projektet.  För att spetsa är våra urvalskriterier till stor hjälp. Genom dem bedömer vi om vi kan ge stöd till just ert projekt. Observera att det finns både generella urvalskriterier och urvalskriterier för varje insatsområde. Ännu mer information finns i strategin

Vad händer efter ansökan?

  1. Formell ansökan steg 2 sker på SJVs hemsida, inklusive aktivitetsplan och budgetmall
  2. Ansökan kompletteras enligt feedback från kontoret och formella krav
  3. Ansökan behandlas på AU, dessa beslutar om projektet är färdigt att presenteras för LAG (Styrelsen)
  4. Projektägaren presenterar projektet på LAG-mötet och får feedback
  5. LAG prioriterar
  6. Jordbruksverket tar formellt beslut

Andra finansieringsformer

 

Mikrofonden Halland

 

 

Mikrofond Halland hjälper er med finansieringen!

 

Mikrofond Halland fungerar som en katalysator för finansiering inom den sociala ekonomin, liksom kunskapsförmedlare och vägledare i finansiella frågor. Mikrofond Hallands stöd och hjälp kring utveckling av bättre ekonomiska underlag och ökad ekonomisk hållbarhet i verksamheten, tillsammans med kreditgarantier gör att denna sektor lättare kan erhålla lån av banker, eller annan finansiering. Genom samarbete med en bredd av externa aktörer hjälper de verksamheter att nå fram till finansieringslösningar. De som vänder sig till Mikrofond Halland behöver ofta hjälp vid start av ny verksamhet eller verksamhetsutveckling där mötet gör att man får kännedom om möjligheten att söka garanti och alternativa vägar till finansiering. De får också hjälp att identifiera resurser och lösningar som gör att man inte alltid behöver garanti för ett banklån. Samarbetet med Coompanion Halland som företagsrådgivare och den breda representationen i Mikrofond Hallands styrelse, från aktörer inom social ekonomi, finansiering och företagsrådgivning i hela regionen, ger en nära kunskap och förståelse för målgruppen föreningar, kooperativ, sociala företag, byalag, stiftelser, samfund m.fl.

Mikrofonden Halland är en ekonomisk förening med lokala ägare, där Lokalt Ledd Utveckling Halland är en av samarbetsparterna och har representant med i styrelsen.

 

Mer information och de tjänster som erbjuds hittar ni på www.mikrofondenhalland.se