1. Formell ansökan steg 2 sker på SJVs hemsida, inklusive aktivitetsplan och budgetmall.

2. Ansökan kompletteras enligt feedback från kontoret och formella krav.

3.Ansökan behandlas på AU, dessa beslutar om projektet är färdigt att presenteras för LAG (Styrelsen).

4. Projektägaren presenterar projektet på LAG-mötet och får feedback.

5. LAG prioriterar.

6. Jordbruksverket tar formellt beslut.

När får jag besked?

Leaderkontoret kontaktar dig så snart prioriteringsbeslut fattats. Mellan komplett ansökan och beslutande LAG-möte förlöper i regel 2-3 månader. Tänk på att det officiella beslutet fattas av Jordbruksverket efteråt.