Mötesplats: Sjögärde Golfklubb
Sjögärdevägen 60, 439 63 Frillesås
Vägbeskrivning hittar ni här: Sjögärde Golfklubb

Anmälan görs här senast den 3 december, så att vi vet hur många som kommer när vi ska beställa fika och lunch.

Tid: 08:30-15:30
Hålltider:
8:30 Fika vid ankomst
9:00 -10:00 Presentation av projekt
12:15 Lunch – Jultallrik -buffé
13:00 Presentation av ett ev. samarbetsprojekt

Dagordning

1 Välkommen

2 Val av justerare

3 Fastställande av dagordning

4 Föregående mötes protokoll

20181024 AU protokoll underskrivet
20181114 AU protokoll ej underskrivet
– 20180912 LAG-protokoll underskrivet

5 Ekonomisk rapport

a) Resultat driften 20180930
b) Resultat projekt 20180930

6 Återblick framtidsdag och nätverksträff

(Sammanfattning strategidagar hittar du här: https://lluh.se/strategidagar-2018-dokumentation/)

7 Datumkalender 2019

8 Verksamhetsplan 2019

Bilaga 1: –Aktivitetsplan ett aktivare partnerskap (Sammanfattande ppt)

9 Rapport verksamhetskontoret

  • Verksamhetskontoret och våra LAG-ägda projekt; Landsbyggare, Crowdfunding Halland, Ett utvecklat fiske, Ung i Halland, Immigrant Integration, Lärande och Innovation

10 Projektstöd till företag

LLUH och företagsstöd- tjänstepersonsförslag

11 Förenklat projektstöd

Förenklat stöd inom LLUH

12 Projektläge

a) Indikatorer
b) Handläggningsstatus 20181204
c) Budgetfördelning, insatsområden

13 Utökning av budget projekt 2017-2949 Lärande och Innovation

a) Ansökan Ändring av beslut om stöd
b) Specificerad budget/coach
c) Budgetmall inklusive ändringar

14 Ej utnyttjade projektmedel

– Återföring av projektmedel

15 Ändring i Delegationsordning

a) Jordbruksverket- Beslut som LAG kan delegera eller inte delegera
b) Nytt förslag delegationsordning    Strykningar i nuvarande Delegationsordning
c) Beslutsbilaga till LAG Drift 2018-2019

16 Projekt för presentation och beslut:

a) 2018-2634 Kan sälarna förhindra en återhämtning av torskbeståndet i Kattegatt
(Entreprenörskap och innovation – Havs- och fiskerifonden)
Budgetmall
– Steg 2
– Aktivitetsplan
– Projektförslag
Beslutsbilaga
Urvalsbedömning

b) 2018-3961 Mysteriet i Svartrå 
(Besöksnäring – Landsbygdsfonden)
– Steg 2 ansökan 
– Aktivitetsplan
Budgetmall
Beslutsbilaga
Urvalsbedömning

c) 2018-3814 Projekt Vibes
(Samhällsutveckling och byutveckling- Landsbygdsfonden)
– Steg 2
– Budget
– Urvalskriteriemall 

d) 2018-3688 Högvadsån – samverkan för levande, mångfald och hållbar utveckling
(Sociala innovationer och innovativa servicelösningar – Havs- och fiskerifonden)
– Steg 2 ansökan
– Budgetmall-Högvadsån
– Aktivitetsplan-Högvadsån
– Högvadsån_till_Falkenberg karta
– Brev från projektledaren
Underlag inför beslut  – ”Nytt”
Urvalsbedömning görs på mötet om LAG beslutar att prioritera ansökan
Förslag Beslutsbilaga

e) Intresseförfrågan om samarbete Leader Göteborg insjörike
– Mail från Leader Göteborg
– Projektidé samarbetsprojekt med Göteborg Insjörike

f) Ung Digital Kultur i Halland
(Entreprenörskap och Innovation – Regionalfonden)
Steg 2
Budget
Urvalskriterier

g) Ung Musik i Halland
(Entreprenörskap och Innovation – Regionalfonden)
Steg 2
Budget
Urvalskriterier

17 Förslag omfördelning av budget

– Förslag omfördelning av budget, insatsområden

18 Slutredovisade projekt  2017-120 Krabbfiskebrygga

– Ansökan om slututbetalning
– Indikatorer
– Bild innan brygga
– Bild efter genomfört projekt
– Bild efter genomfört projekt

19 Medlemsskap i CSR

tjänstepersonanteckning (Anne Tanos anteckningar)

20 Rapporter

– Minnesanteckningar Integrationsråd 2018-10-03
– Beslut om förskott till Strand och Kultur.

21 Nya medlemsansökningar hos LLUH

22 Övriga frågor

23 Nästa möte

24 Avslutning