Löftaleden Ideella Förening har beviljats projektmedel av föreningen Lokalt Ledd Utveckling Halland för att tillgängliggöra Löftadalens inland för cykling och vandring. Projektet kommer skapa ny tillgänglighet för cykeltrafik genom ökad trygghet och säkerhet. Kortare bilresor undviks för pendling till skola och jobb samt under fritiden. Miljö och kulturområdena blir tillgängliga och de ökar samverkan lokalt.

Projektet handlar om att göra Löftadalens inland tillgänglig för cykling och vandring. Projektet skapar en sammanhängande led genom ett stort område på mer än 40 km. Leden knyter ihop kustsamhällena Frillesås och Åsa, och den befintliga Kattegattleden med Löftadalens naturnära kulturmiljöer. Detta är möjligt genom att knyta ihop fyra kortare lågtrafikerade vägar som redan finns med fyra sträckor ny gruscykelväg. Löftaåns Dalgång erbjuder en natur och kulturupplevelse, eftersom det finns flera mathantverkare och lokala entreprenörer där.

Idag är dessa miljöer och historiska landmärken svåra att besöka, eftersom man är hänvisad till landsvägar med flera olycksdrabbade sträckor. Idag är vägarna inte byggda för att cyklister ska kunna uppleva odlingslandskapet runt Löftaåns dalgång. De finns äldre spår, men de är inte utmärkta på något sätt och inte heller farbara.

Fakta

Kommun: Kungsbacka kommun

Projektstöd:  1 288 149 Sek