Projektets målsättning är att ta reda på knubbsälarnas påverkan på torskbeståndet i Kattegatt och om sälarnas konsumtion av torsk kan försvåra för torskbeståndet att återhämta sig trots att man begränsar fisket i området.

Projektet kommer att använda informationen om sälarnas uttag av torsk för att utveckla och förbättra beståndsanalyserna för torsk i Kattegatt. Projektet kommer att leda till en bättre förståelse för vilka faktorer som reglerar torskbeståndet.

FAKTA
Ska genomföras i hela Halland
Projektägare: Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för akvatiska resurser

Total omfattning: 1444 065 SEK, varav:
967 524 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)

476 541 SEK övrig finansiering från LAG
Privat medfinansiering: 400 000 SEK (ideell tid och ideella resurser)