Euro Canna AB har beviljats projektmedel av föreningen Lokalt Ledd Utveckling Halland för att utveckla en ny verksamhet för att främja produktionen av industrihampa i Sverige. Projektet handlar också om att öka kunskapen av grödan och hur den kan gynna samhället.

Detta projekt har som mål att odla och förädla ekologisk industrihampa. Projektet handlar också om att öka den allmänna kunskapen om grödan och dess produkter. Det vill säga att sprida kunskap om industrihampa lokalt och i övriga Sverige. Projektet kommer starta med att odla tre olika sorters industrihampa på en mindre areal av 1.5 hektar. För att lära om plantan och att se vad som är lämpligast att odla i området.

Industrihampa har de senaste åren blivit en allt mer vanlig jordbruksgröda i flera länder på grund av dess många egenskaper och miljöfördelar. Den kan användas inom byggindustrin, som livsmedel, kläder, drivmedel, hälsokost och medicin, plast och mycket mera. Den har dessutom fördelar när det kommer till miljön, då den behöver mindre vatten, ingen besprutning, och har få skadedjur. Tyvärr ligger Sverige efter dom flesta andra EU länder i odlingen av industrihampa, förädling av råvaran och utvecklandet av nya produkter.

Fakta

Kommun: Falkenberg kommun, hela Halland

Projektstöd: 200 000 Sek