Gudmundared är placerad mellan samhällena Källsjö-Karl, Gustav-Gunnarsjö och ligger i direkt anslutning till Kungsjöledens sträckning Gunnarsjö-Nössinge. Idag finns det en bastu och en anlagd parkeringsyta. I området finns det ett flertal boende och fastighetsägare som har tankar om att starta verksamhet inom besöksnäring, såsom matservering, gårdsbutik och boende. Den omgivande naturen består till stor del av lättillgängliga skogsområden och småvägar lämpliga för dagsvandringar. Miljöer som har attraktionskraft på både Svenska och europeiska turister. Samtidigt önskar dagens turister allt oftare helhetslösningar som är paketerade och bokningsbara.

Projektet syftar till att stärka områdets utveckling både som en egen besöksdestination och som en förstärkning av den befintliga Kungsäterbygden. Genom att skapa mötesplatser som både attraherar boende i området och turister, vilket i sin tur stärker möjligheterna för befintliga företag och nyföretagande att utvecklas i bygden.

Projektet kommer inledningsvis handla om att bygga en grillplats och ett vindskydd för att skapa en coronasäkrad mötesplats utomhus där projektet kan mötas och skapa samhörighet kring de olika aktiviteterna. Fortsättningsvis kommer även en gemensam affärsplan och varumärkesplattform för Friluftsliv Gudmundared tas fram och en långsiktig strategi för hur området ska fortleva som destination ska utarbetas. Projektet ska även arbeta med att hitta sponsorer till uppförandet av dessa och andra anläggningar på platsen, till exempel brygga för angöring och bad, miljötoa och förråd. I anslutning till den förbipasserande Kungsjöleden ska vandringsleder i form av rundslingor anläggas, framför allt med utgångspunkt från befintliga småvägar.

Fakta

Kommun: Varberg

Projektstöd: 597 400 Sek

EU-medel samt statlig medel: 400 258 SEK
Övrig finansiering från LAG: 197 142 SEK