Vad handlar projektet om?

Projektet "Ekosystemtjänster i Plönninge" är ett treårigt initiativ som drivs av Hushållningssällskapet Halland i samarbete med Harplinge biodlarförening. Projektets huvudsakliga mål är att främja pollineringen i närområdet. För att uppnå detta syfte har projektet utvecklat och främjat lokal biodling och växtodling genom samarbeten mellan växt-, hobby- och biodlare. Projektet har också arbetat för att göra biodling mer attraktivt genom att utforska förädlingen av biprodukter från bigården, sprida kunskap om pollinering till allmänheten och lokala skolor samt genomfört förbättrande åtgärder runt bigården.

Hur har projektet genomförts?

Projektet har genomförts genom en rad olika aktiviteter och samarbeten:

 • Inventeringar av flora, bihälsa och polleninsamling har utförts för att följa upp pollineringens effekter och behoven.
 • Åtgärder för att stärka lokal pollinering har inkluderat insådd av 1,3 hektar nektar och pollenresurser, plantering av blommande buskar och träd, och placering av vild-biholkar i projektområdet.
 • Lokala samarbeten och samverkan har varit en grundpelare för projektet, inklusive uppstartsmöten, fältvandringar, och nätverksprojekt som BuZZigGranne.
 • För att gynna biodlingsföretagandet har projektet gett stöd för utveckling och vägledning kring biprodukter. Detta inkluderade workshops, studiebesök och skapande av en projektlokal.
 • Kunskapsspridning har varit en central del av projektet och har inkluderat representation vid föreningsträffar, skolundervisning, deltagande i lokala evenemang, och skapande av en hemsida och tryckmaterial.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har uppnått flera viktiga resultat och mål:

 • Ökad kompetens och kunskap om pollinering som ekosystemtjänst hos växt-, hobby- och biodlarna.
 • Ökat samarbete mellan växt- och trädgårdsodlare samt biodlare i området.
 • Attraktivitet och tillväxt inom biodlingsföretagandet, inklusive utveckling och produktion av biprodukter.
 • Ökad förståelse och kunskap hos allmänheten, skolor, andra biodlarföreningar och kunskapsinstitutioner om pollinering och biodling.
 • Skapandet av nätverket BuZZigGranne.
 • Utveckling av en visningskupa med informationsskyltar som fungerar som en lokal knytpunkt för samarbeten och kunskapsspridning.
 • Skapande av vägledande dokument för samarbeten och utbildningsverksamhet inom biodlarföreningen.


Sammanfattningsvis har projektet lyckats främja pollineringen i Plönninge genom en kombination av konkreta åtgärder, samarbeten och kunskapsspridning. Det har inte bara gynnat biodlingsverksamheten utan också ökat medvetenheten om vikten av pollinering och dess ekosystemtjänster i lokalsamhället.
 

FAKTA

Total omfattning: 1 042 352 SEK 696 097 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel) 342 853 SEK övrig finansiering från LAG 3 402 SEK privat finansiering

Privat finansiering ideell tid/ideella resurser: 610 000 SEK (32,84 %)

Total omfattning: 1 247 740SEK, varav: 835 986 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel) 411 754 SEK övrig finansiering från LAG