Bua Brygga är en förstudie som ska undersöka möjligheterna för uppförande av sjöbodar

Vad handlar projektet om?

Projektet syftar till att genomföra en förstudie av Bua brygga för att undersöka möjligheterna för uppförande av sjöbodar med övernattningsmöjligheter för turister, mindre företag och andra som besöker Bua.

FAKTA

Kommun: Varbergs kommun

Projektägare: AB Båtfjordens hamn

Total omfattning: 39 486 SEK, varav:
13 228 SEK (EU-medel samt statlig medel)
6 515 SEK beviljad medfinansiering från LAG
19 743 SEK privat finansiering

Hur har projektet genomförts?

I förstudien togs det fram alla nödvändiga handlingar, såsom nybyggnadskarta, utredningar och alla ritningar samt övriga underlag som krävs för att göra en bygglovsansökan. Ansökan om bygglov lämnades sedermera in i februari 2018 till Byggnadsnämnden i Varbergs kommun.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har lett till ett resultat där projektledarna prövat möjligheterna till att genomföra ett bygge på Bua Brygga. Tyvärr avslogs bygglovsansökan med förklaringen att detaljplanen för Bua Brygga inte stödjer denna typ av byggnation. Trots beslutet har projektet lett till nya kunskaper och möjlighet för fortsatt diskussion med Varbergs kommun om en justering av detaljplanen.