Derome Trä- och Nostalgimuseum har samlat en imponerande mängd föremål i snart 30 år. Projektet vill tillgängliggöra museets samlingar och modernisera utställningarna för att på så viss locka fler besökare.  Det är av yttersta vikt att museet utvecklas för att säkerställa museets framtid och fortlevnad. Denna utvecklingssatsning kommer i förlängningen inte enbart gynna museet utan troligen öka attraktionskraften både för orten och regionen och på sikt är förhoppningen att ett ökat besökstryck även kan skapa nya arbetstillfällen på museet.

 

FAKTA:

Kommun: Varbergs Kommun

Projektägare: Derome Trä och Nostalgimuseum

Total omfattning: 1 215 897 SEK, varav:

662 432 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
553 465 SEK Privat finansiering

Privat medfinansiering: 1 165 465 SEK (ideell tid och ideella resurser)
Fond: Landsbygdsfonden