I området kring Vessige finns ett flertal lantbruk med djurhållning och tillgången på gödsel är därmed god. Gödsel är en råvara som kan användas för lokal produktion av förnybar energi. Genom rötning av gödsel kan lukt samt emissioner av ammoniak och metan från gödsellagring och gödselspridning minska, samtidigt som förnybar energi produceras.

 

Projektet har identifierat att om producerad råbiogas uppgraderas till fordonsgaskvalitet och sedan matas in på transmissionsledningen (naturgasledningen) finns avsättning på såväl den svenska som den europeiska gasmarknaden. För att åstadkomma detta krävs framtagande av underlag för att ansöka om miljötillstånd, skapande av resurser för projektkoordinering och marknadsanalys för biogasanläggningens produkter, vilket ska genomföras i projektet.

 

Syftet med projektet är att lantbruksföretagen sedan gemensamt ska kunna bidra till att producera biogas som uppgraderas och tillförs transmissionsledningen alternativt avsätts lokalt.

 

 

FAKTA
Kommun: Falkenberg

Projektägare: Vessige Biogas Ekonomisk förening

Total omfattning: 450 000 SEK, varav:

134 000 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)
66 000 SEK övrig finansiering från LAG

250 000 SEK privat finansiering