Projektet ska ta fram en utvecklings- och förvaltningsplan och en webbbaserad portal. Utvecklings- och förvaltningsplanen ska fungera som ett underlag och en katalysator i utvecklingen av den gemensamma stad- och landsbygdsresursen fiskevattnet. Den ska skapa långsiktighet och säkerställa att den framtida utvecklingen av fisket sker på ett hållbart sätt, att förvaltningen är hållbar med hänsyn till beståndet.

 

Planen är en viktig del i fiskevårdsområdesföreningens arbete och ska innehålla vision och mål med verksamheten samt vägen för att nå målen inom fiskevårdsområdet. Den är en kunskapsbank för styrelsen och föreningens medlemmar samt hjälper till att strukturera upp arbetet. Den underlättar dialog och samarbeten med andra intressenter och ökar möjligheten att få stöd till åtgärder. Den fungerar som kunskapskälla för fisketurismentreprenörer och sportfiskare, och är ett incitament för utveckling av andra näringar kopplat till fisket.

 

Den webbaserade portalen ska bland annat beskriva hur förvaltningen är organiserad, beståndets status i relation till uppsatta mål för förvaltningen, metodik för datainsamling och kunskap om fiskebestånden. Syftet är att skapa transparens, kunskap och ökad möjlighet till delaktighet i förvaltningen.

 

Projektet gör att det på sikt finns förutsättningar för att fler kan driva företag med fiske som bas samt att det bidrar till en ökad turism kopplat till fiske. Det skapar också förutsättningar för att mer resurser läggs på fiskevårdande åtgärder i Ätran.

 

 

FAKTA

Kommun: Falkenberg

Projektägare: Ätrans nedre fiskeområdesförening

Total omfattning: 445 000 SEK, varav:

298 150 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)

146 850 SEK övrig finansiering från LAG

Privat medfinansiering: 196 000 SEK (ideell tid och ideella resurser)