Ung i Halland är ett projekt som syftar till att övergripande stärka entreprenörskapet och det lokala engagemanget hos unga mellan 13-25 år.

Projektet vill sätta fokus på landsbygdens unga och arbeta för att stärka deras entreprenörskap, samt ungdomars möjligheter att utveckla landsbygden. Lokalt Ledd Utveckling Halland (LLUH) vill skapa förutsättningar för att unga ska kunna vara delaktiga i utvecklingen av sin hembygd, arbeta med attityder, utmana storstadsnormen och underlätta för ungas organisering på landsbygden. Samtidigt som entreprenörskapet är den största fokusen, så vill LLUH också arbeta med att nå de ungdomar som inte nås av andra insatser. En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk, och de ungdomar som behöver extra stöd tror LLUH befinner sig utanför de stödsystem som finns till ungdomar i Halland i dag. Detta gäller både ungdomar på landsbygden liksom de som bor i staden. Projektet ska stärka möjligheten för unga att förverkliga sina idéer och att stärka ungas identifiering med hela Halland. Stad och land är inte en motsats, utan ett beroendeförhållande. Unga som är intresserade av fiskerelaterade frågor kan också fångas upp i Ung i Halland.

 

många kitar   Grönsaker

 

För att genomföra detta avser LLUH stötta idéer inom verksamhetsområdet i form av projekt. En mindre summa pengar som möjliggör utvecklingen av en idé som främjar lokalt ledd utveckling i linje med LLUH:s utvecklingsstrategi. Dagens unga är nu och de är framtiden. Det gäller att lyckas involvera unga i utvecklingen av samhället, både för dagens samhälle och för framtidens. För den unge är tidsaspekten ofta avgörande när det gäller engagemang. Idéer tänds och ska genomföras genast. Det behövs projekt för att kunna fatta snabbare, mer okomplicerade beslut för denna målgrupp. Projekten är även en utmärkt väg att landa in ungas behov i de övergripande satsningar som görs av utvecklingsorganisationer i hela regionen samt i nationella satsningar. Projekten bör ha en relativt kort projekttid och få god stöttning för redovisning och hantering av anställd projektledare. Goda idéer ska spridas genom nätverk för unga i området.

 

Ung i Halland ska kontinuerligt sprida uppnådda resultat. Varje år ska ett utskick göras till personer som på något sätt kommit i kontakt med projektet och där uppnådda resultat presenterats. Genom olika media ska resultat spridas samt genom pressmeddelanden och på fysiska besök på mässor, skolor, fritidsgårdar med mera. Förhoppningen med resultatspridningen är att kunskapen ökar och engagemanget för att involvera unga i utvecklingen av vårt samhälle.

 

 

 

FAKTA:
Kommun: Hylte
Projektägare: Lokalt Ledd Utveckling Halland

Total omfattning: 3 002 600 SEK, varav:
2 011 742 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)
990 858 SEK övrig finansiering från LAG
Privat insats: 1 290 800 SEK