Fiskodling har traditionellt sett varit placerad i öppet vatten (älvar, sjöar, hav etc.) men genom ny teknik är det möjligt att placera fisk- och tillhörande grönsaksodlingar var som helst, oberoende av var närmaste stora vattendrag ligger. Genom tekniken RAS (Recirkulerande Akvatiska System), som renar och återvänder samma vatten i ett slutet system för fiskodling, minimeras vattenanvändningen och inget utsläpp av näring sker oövervakat.

 

Man kan välja att koppla på grönsaksodling i form av hydroponi (odling av grönsaker i vatten) för att på detta sätt rena vattnet från näring. Detta kallas kretsloppsodling akvaponi när det sker i samspel med fiskodling, och kan ge en produktion av färsk fisk och grönsaker året runt.

 

Genom projektet ska inspiration och informationsträffar kring denna nya näring anordnas tillsammans med lokala föreningar och organisationer. Detta är en möjlighet till att öka kunskapen och på sikt arbetstillfällen på landsbygden. Att erbjuda både inspirerande studiecirklar samt mer ingående kurser där deltagarna lär sig mer om utrustning, fiskarter, biologi, miljö och ekonomi samt marknadsföring. För att öka kunskapen i konsumentledet ska så kallade kökskurser anordnas där både privata restauranger och offentliga kök får utbildning i vad landbaserad fiskodling kan vara och hur de kan använda sig av dessa fiskar i sina respektive kök.

 

Syftet med projektet är att den nya tekniken ska bidra till att det produceras både mer hållbar och nyttig mat samtidigt som det genererar arbetstillfällen, både i staden men framförallt på landsbygden. Genom inspirationsföredrag följt av studiecirklar och mer ingående kursers kan kunskapsnivån höjas och därigenom ge möjlighet till uppstart av nya företag som genererar arbetstillfällen. För att det ska finnas en marknad för potentiellt nya odlare ska konsumenter, i detta fall privata restauranger samt offentliga kök, informeras om denna nya typ av odling och vilka produkter/fiskarter de kan tänkas servera i framtiden.

 

 

FAKTA

Kommun: ska genomföras i hela Halland
Projektägare: Föreningen Miljöresurs Linné

Total omfattning: 619 162 SEK, varav:
414 839 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
204 323 SEK övrig finansiering från LAG
Privat finansiering ideell tid/ideella resurser: 162 006 SEK (20,74 %)