Bua Brygga är en förstudie där projektet ska undersöka möjligheterna för uppförande av sjöbodar med övernattningsmöjligheter (Vandrarhem) för turister, företagare och andra som besöker Bua.

Bua är en tätort i Varbergs kommun belagd vid kusten, ca 20 km från Varberg. Bua är ett av länets största fiskelägen i dag. Det saknas övernattningsmöjligheter i Bua och med den ökande turismen som området fått, inte minst från den nyöppnade Kattegattleden är behovet stort. Därför vill företaget undersöka om det går att uppföra tre byggnader där fyra sjöbodar ingår i varje grupp.

Förstudien skall omfatta framtagning av alla nödvändiga handlingar och ritningar till sjöbodarna samt prövning i Byggnadsnämnden i Varberg. Bygglovshandlingarna ska hålla en hög kvalité för att presentationen av Bua Brygga blir attraktiv och därmed höjer möjligheterna till positiva beslut i Byggnadsnämnden. I förstudien skall även ingå en kostnadskalkyl, driftbudget, riskanalys och slutredovisning.

Projektet är nytänkande genom att det är en ny inriktning för AB Båtfjordens Hamn eftersom de i dagsläget enbart arbetar med hamnverksamhet; uthyrning av hamnplatser för fiskebåtar, fritidsbåtar samt gästhamn och ställplatser för husbilar. Besöksnäring och vandrarhem är nya metoder för att främja utvecklingen i Båttfjordens Hamn. Projektet bygger vidare på idéer som uppkommit under tidigare projekt som visat på ett behov av övernattningar i Bua. Nu ska framtagning av alla nödvändiga handlingar och ritningar till sjöbodar ske, samt prövning i Byggnadsnämnden i Varberg. Lokalt Ledd Utveckling Halland är positiva till att detta initiativ tas och väljer att stödja företaget med företagsstöd.

Slutresultatet kommer att presenteras för styrelsen och aktieägare i AB Båtfjordens Hamn och på informationstavlor i Bua.

Båtfjordens hamn 

https://use.typekit.net/imj2qax.js//

 

 

 

FAKTA

Kommun:
Varbergs kommun
Projektägare: AB Båtfjordens hamn

Total omfattning: 70 000 SEK, varav:
23 450 SEK beviljat projektstöd

(EU-medel samt statlig medel)
11 550 SEK övrig finansiering från LAG
35 000 SEK Övrig privat finansiering