Projektet testar en ny busslinje som knyter ihop Varberg tätort med Världsarvet Grimeton Radiostation och riksintresseområdet för friluftsliv och Åkulla Bokskogar. Bussturen når 13 besöksmål av olika storlek och flera av reservaten inom Åkulla bokskogar. Projektet riktar sig både till den bredare allmänheten och mer specifikt till målgrupper som inte har tillgång till eller vill använda egen bil, t.ex. studenter, nyanlända, arbetslösa, föräldralediga, badturister samt särskilt miljömedvetna personer som önskar ta del av ett aktivt friluftsliv och besöksmål på landsbygden. I enlighet med det nationella friluftsmålet om ”tillgänglig natur för alla” vill vi ge möjlighet till dessa grupper att på ett enkelt sätt ta del av kultur- och naturattraktionerna i Grimeton och Åkullaområdet där de idag är delvis kraftigt underrepresenterade bland besökarna.

FAKTA

Kommun: Varberg
Projektägare: Varbergs Kommun
Total omfattning: 1 644 418 SEK, varav:
1 101 760 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)
342 658 SEK beviljad medfinansiering från LAG
125 000 SEK medfinansiering från Varbergs kommun
75 000 SEK medfinansiering från Länsstyrelsen

Privat medfinansiering: 194 000 SEK (Ideell tid och ideella resurser)

 

akturen
LLUH-MITT-EU-VARBERG3939

Projektet kommer ge ett underlag för nya möjligheter att etablera busslinjer avseende lokala besöksmål och friluftsliv. Projektet bidrar till att skapa en attraktivare landsbygd för fler då syftet är att öka rörligenheten och tillgängligheten genom möjligheten till kollektivt resande till attraktiva besöksmål och friluftsområden på landsbygden. Denna möjlighet är begränsat utifrån dagens trafikförsörjningsprogram för Halland som är koncentrerat till kollektivtrafikstråk och arbetspendling varvid projektet utgör en pilot för hur denna typ av trafik kan bli permanent även på andra platser i Halland. Projektet innebär att vi får ett underlag för hur ett resande baserat på fritids- och friluftsintresse ser ut samt ett underlag för hur man når ut med möjligheten att nå besöks- och friluftsmål på landsbygden utan bil.