Vad handlar projektet om?

Projektet fokuserar på att erhålla en vattendom som möjliggör byggnationen av en kanal, sluss och bro i Önne. Detta syftar till att främja landsbygdsutvecklingen och besöksnäringarna i regionen. Inom projektets ramar har föreningen Önne Sluss arbetat med att utarbeta underlag för samråd och haft samråd med länsstyrelser och intressenter. Dessa underlag inkluderar tillståndshandlingar för samråd och vattenverksamhet.

Hur har projektet genomförts?

Projektet har genomförts genom att:

  • Identifiera behovet av kanal, sluss och bro som uttryckts av kommunstyrelseordföranden i fyra kommuner.
  • Utarbeta underlag för samråd och vattenverksamhet som krävs för att ansöka om en vattendom.
  • Genomföra samråd med länsstyrelser och intressenter för att få stöd och godkännande för projektet.
  • Arbeta tillsammans med intressenter och samhällsaktörer för att främja landsbygdsutvecklingen och öka regionens attraktionskraft.

Projektet har också involverat olika företagare, boende och andra intressenter som har mobiliserat sig under en längre tid för att stärka regionen, öka antalet besökare och främja hållbar turism och renare vatten.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har uppnått flera resultat, inklusive:

  • Etablering av nya företag inom mat, aktiviteter, transport och logi i närheten av sjöarna Bolmen och Unnen.
  • Skapande av en mötesplats i Önne med information och restaurang i närheten av kanal och sluss.
  • Främjande av ökad rörlighet i regionen, både på land och till sjöss.
  • Attraktion av fler invånare och besökare till de fyra inlandskommunerna.
  • Bevarande och stärkande av regionens miljöprofil.
  • Framtagande av alla nödvändiga underlag för ansökan om en vattendom för projektet.

Det bör noteras att projektet stötte på utmaningar i form av nya krav från Trafikverket som inte ursprungligen budgeterades för. Dessa krav, särskilt kravet på en vägplan, ledde till ekonomisk osäkerhet och beslutet att inte gå vidare med steg 2 av projektet på grund av den osäkra möjligheten att uppnå en positiv vattendom från Mark- och miljödomstolen.

 

FAKTA:
Kommun: Hylte
Projektägare: Föreningen Önne sluss
Total omfattning: 321 517 SEK, varav:
158 769 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)
160 795 SEK beviljad övrigt offentligt stöd från kommun

Privat medfinansiering: 140 800 SEK (Ideell tid och ideella resurser)