Syftet med projektet är att förändra och skapa en mer positiv bild av Hallands landsbygd och då främst när det gäller entreprenörskapsklimatet, det ska i sin tur skapa en attraktiv plats som lockar kapital, kompetens och drivkraft. Målet med projektet är att genomföra olika inspirations- och kunskapshöjande aktiviteter som bland annat ska bidra till social innovation, hållbara samarbeten och ökad kunskap om samhällsentreprenörer som verkar på Hallands landsbygd.

 

En del i projektet är att göra en nulägesanalys för att skapa en bild av de attityder som finns idag och för att se om våra fördomar stämmer. På detta sätt kan arbetet mot en förändring inom dessa områden påbörjas.

 

En av de aktiviteter som ska genomföras årligen i projektet är kampanjen Mitt Europa – Mitt Halland som ska synliggöra, inspirera och skapa kunskap om goda exempel på samhällsentreprenörer och sociala innovationer. Evenemang i Hallands olika kommuner ska genomföras med syftet att visa allmänheten vad som görs med EU-medel som stödjer olika projekt och företagssatsningar. Projekten får visa upp sina verksamheter och berätta om sina projektidéer.

 

LLUH-MITT-EU-HALMSTAD22 (1)  LLUH-MITT-EU-HYLTE1010 (1)

LLUH-MITT-EU-HYLTE5353  LLUH-MITT-EU-HALMSTAD6666 (1)

 

Att arrangera en årligen återkommande Hallandsbyggardag/Landsbyggardag är också en av de aktiviteter som ska genomföras. Syftet med en kompetenshöjande inspirationsdag, Landsbyggardag, är att hylla drivna entreprenörer och föreningar som bygger Hallands landsbygd. Att arrangera en dag som ger besökarna kunskap, inspiration och nätverk. Visa landsbygdens styrkor, utveckla samhällsentreprenörernas verksamhet och skapa förutsättningar för samarbeten och delaktighet hos målgruppen. En Hallandsbyggardag/Landsbyggardag ska innehålla en mässa med utställare, lunch, föreläsare, workshops och middag med prisutdelning.

 

En digital kampanj ska genomföras, här skapas 10 filmer som synliggör samhällsentreprenörer och sociala innovationer som utvecklar Hallands landsbygd. Filmerna ska visa möjligheterna med att bo och verka på landsbygden, att landsbygden lever och att ingenting är omöjligt samt inspirera andra till att vilja bli lands-byggare.

 

Inspiration/kunskapshöjande aktiviteter i form av AW eller liknande ska genomföras i varje kommun. Aktiviteterna ska bland annat bidra till en mötesplats för nätverkande samt kunskapsutbyte.

 

 

FAKTA:

Ska genomföras i hela Halland

Projektägare: Lokalt Ledd Utveckling Halland

Total omfattning: 1 449 039 SEK, varav:

970 856 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)

478 183 SEK övrig finansiering från LAG

Privat medfinansiering: 566 000 SEK (ideell tid och ideella resurser)