Rapporten bygger på intervjuer och enkätsvar från 58 nyckelpersoner spridda över hela länet.

Rapportens första halva, som fokuserar på corona-situationens nuläge på Hallands landsbygder, sammanfattas så här:

  • Företagare har svarat på enkäten i större utsträckning än ideell och offentlig sektor.
  • Det går bra för samma branscher på Hallands landsbygder som det går bra för i riket.
  • Gårdsbutiker och REKO-ringar ser ett rejält uppsving.
  • Utomhusaktiviteter är viktiga för att hålla igång verksamhet både för företag och föreningar – vad händer när hösten kommer?
  • Omställning är lättare för de företag och föreningar med viss digital kompetens.
  • Besöksnäringen och eventbaserade aktiviteter är starkt påverkade.
  • Matproducenter som levererar till lokala restauranger har det tufft, vilket kan ha bidragit till REKO-ringarnas uppsving.
  • Fisket ska inte glömmas, de har det mycket tufft nu.
  • Föreningar på Hallands landsbygder, som i många fall står för det sociala kittet i samhället, är i akut behov av förstärkt stöd. Detta innefattar både rådgivning för omställning och ekonomiskt stöd för uteblivna intäkter.
  • En längre ihållande kris kommer att kräva ytterligare anpassning när verksamheter inte kan bedrivas utomhus längre, samtidigt som uthållighet kommer att fortsätta efterfrågas.

Andra halvan av rapporten är en SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) från 58 aktörer på Hallands landsbygder som tar avstamp i Coronakrisen men med sikte på framtiden. SWOT-analysen sammanfattas inte men är tydligt rubriksatt och ger en bred och bra inblick av hur aktörer på Hallands landsbygder ser på framtiden.

Rapporten ger möjlighet för oss att planera vårt arbete så att det ger mest nytta, och vi kommer även att sprida den för kännedom till olika aktörer i vår region.