Grön Arena Tillväxt primärproduktion

Genom att göra innovationer inom området hållbara produkter och tjänster till en konkurrensfördel kan vi konkurrera och nå utveckling. I projektet kan vi bidra till att skapa infrastruktur, kunskapsutveckling och innovationskraft inom de traditionella basnäringarna kopplat till vidareförädling av råvarorna från jord, skog och vatten.

Projektet ska bygga samarbete med berörda aktörer/intressenter inom gröna näringar och koppla dem till övriga aktörer/intressenter för vidareförädling. Idéer kan uppkomma varsomhelst i alla led. Man måste då kunna involvera utifrån det aktuella behovet och koppla på råvaruproducenter eller förädlare. Det unika är att använda samma funktion/plattform oavsett var idéerna uppstår. Sex insatsområden är definierade för moderprojektet: energi, material, kemiska produkter, upplevelser, livsmedel och återanvändning. Dessa insatsområden kan alla utvecklas med jord, skog eller vatten som råvara. Plattformen (funktionen, platsen, metoden, relationerna) kommer genom det sökta projektet att skapas också för primärproducenter.

Fakta
Kommun: Samtliga halländska kommuner
Projektägare: Hushållningssällskapet Halland

Total omfattning: 1 037 800, varav:
695 326 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
342 474 SEK finansering från LAG
Privat medfinansiering: 446 252 SEK (ideell tid)

Kontakta Oss

info@lluh.se

Besöksadress:
Norra Industrigatan 1
314 31 Hyltebruk

 

 
Org.nr: 802495-0936
Bankgiro:5007-4574

Lokalt Ledd Utveckling Halland
Fabriksgatan 1a
314 80 Hyltebruk

 

logos_sidfot_lluh_spalt3

Copyright 2020 LLUH© All Rights Reserved