BEVILJADE PROJEKT

Här visar vi upp de projekt som blivit beviljade hos oss. Viktigt är att försöka inordna era projekt under något av våra övergripande insatsområden:

HELA HALLAND

Destination Ingeland2LÄS MER
DESTINATION INGELAND

Ingeland är Alf Hambes sagobygd som ligger väster om Nyårsåsen och öster om Havet. Ingeland är en bygd med starka kulturella traditioner där musik och konsthantverk spelar en stor roll. Genom projektet ska det i dialog med Alf Hambe skapas ett Destination Ingeland.

åkturenLÄS MER
ÅKTUREN

Projektet testar en ny busslinje som knyter ihop Varberg tätort med Världsarvet Grimeton Radiostation och riksintresseområdet för friluftsliv och Åkulla Bokskogar. Bussturen når 13 besöksmål av olika storlek och flera av reservaten inom Åkulla bokskogar.

Bua-brygga-HemsidaLÄS MER
BUA BRYGGA

Bua Brygga är en förstudie där projektet ska undersöka möjligheterna för uppförande av sjöbodar med övernattningsmöjligheter (Vandrarhem) för turister, företagare och andra som besöker Bua.

StrandoKulturLaholm_B_RGBLÄS MER
STRAND OCH KULTUR I LAHOLM

Projektet skall genom workshops, seminarier och sceniska uppsättningar skapa en mötesplats där folk ska kunna mötas över gränserna, både på scen och bakom scen, oavsett tidigare erfarenheter av att arbeta med kultur och sceniska framträdanden.

LLUH-MITT-EU-HALMSTAD7575 (1)LÄS MER
KULTURARVET I KVIBILLE

Kvibille har en månghundraårig historia som ”rätter tingsstad” för Halmstads härad. Projektet vill locka besökare till bygden samt informera Kvibillebor, skolungdomar och andra intresserade om Kvibilles historiska roll i Halland. Projektet skall också inspirera till vandring i kulturens Kvibille.

ekonomiLÄS MER
EKONOMI OCH ARBETSLEDNING I LANDSBYGDSFÖRETAGET

Utbildning i ekonomi och arbetsledning för företagare och deras anställda på landsbygden med betoning på unga och nystartade.

LÄS MER
BYGDEVÅRDARNA KULTURMILJÖ TURISM 2020

Syftet med projektet är att med hjälp av bygdevårdsteam, utveckla och tillgängliggöra verksamheten i hembygdsföreningar och bygdegårdsföreningar.

Flygplan2 loggaLÄS MER
NÄTVERK FÖR FLYGPLATSER FÖRSTUDIE

Projektet är en förstudie för att undersöka om ett samarbetsprojekt som har till syfte att skapa nätverk för flygplatser är något som Halland kan dra nytta av.

LÄS MER
TOPPLÄGE

Projektet syftar till att öka antal besökare på Världsarvet Grimeton. Det handlar om att tillgängliggöra tidigare icke publika områden.

gurkört med biLÄS MER
EKOSYSTEMTJÄNSTER PÅ PLÖNNINGE

Projektet vill utveckla biodlingen, medverka till friskare bin och öka kunskaperna hos biodlare. Projektet vill också öka kunskapen om pollinering och...

Knubbsäl_1_K_LundströmLÄS MER
KAN SÄLARNA FÖRHINDRA EN ÅTERHÄMTNING AV TORSKBESTÅNDET I KATTEGATT

Projektets målsättning är att ta reda på knubbsälarnas påverkan på torskbeståndet i Kattegatt och om sälarnas konsumtion av torsk kan försvåra för torskbeståndet att återhämta sig trots att man begränsar fisket i området.

Konceptutveckling för kompetensutveckling i livsmedelssektornLÄS MER
EKONOMI OCH ARBETSLEDNING I LANDSBYGDSFÖRETAGET

Bakgrunden till projektet är att det på landsbygden utvecklas allt fler småskaliga förädlingsföretag inom livsmedelssektorn. Detta är ofta företagare som startar från grunden, inte sällan jordbruksföretag. De lär sig livsmedelsförädling under företagets utveckling.

LÄS MER
MYSTERIET PÅ SVARTRÅ

Projektet vill genom en interaktiv teaterföreställning som pågår under en eftermiddags/kvällsmåltid där gästerna deltar i pjäsen, stärka orten som livsplats och skapa nya och utvecklade arbetstillfällen på orten. Detta ska ske genom att utnyttja de boendes egna samlade kompetens på nya sätt.

LÄS MER
OUTWEST

Outwest är ett projekt med metodutveckling och investeringar, i syfte att öka tillgängligheten till ett aktivt friluftsliv för besökare och invånare. Projektet vill säkerställa att friluftslivet finns tillgängligt för besökare och invånare i Varbergs kommun även i framtiden.

LÄS MER
VESSIGE BIOGAS

I området kring Vessige finns ett flertal lantbruk med djurhållning och tillgången på gödsel är därmed god. Gödsel är en råvara som kan användas för lokal produktion av förnybar energi. Genom rötning av gödsel kan lukt samt emissioner av ammoniak och metan från gödsellagring och gödselspridning minska, samtidigt som förnybar energi produceras.

LÄS MER
SMAKA PÅ TVÅÅKER

Genom projektet vill föreningen Positiva Tvååker behålla och förbättra en levande landsbygd. Detta med hjälp av att marknadsföra Tvååkers befintliga småföretag inom besöksnäring och livsmedelsproduktion och på så sätt öka kunskap och tillgänglighet samt visa vad landsbygden har att erbjuda.

LÄS MER
UTVECKLINGS- OCH FÖRVALTNINGSPLAN FÖR ÄTRANS NEDRE FISKEVÅRDSOMRÅDE

Projektet ska ta fram en utvecklings- och förvaltningsplan och en webbbaserad portal. Utvecklings- och förvaltningsplanen ska fungera som ett underlag och en katalysator i utvecklingen av den gemensamma stad- och landsbygdsresursen fiskevattnet. Den ska skapa långsiktighet och säkerställa att den framtida utvecklingen av fisket sker på ett hållbart sätt, att förvaltningen är hållbar med hänsyn till beståndet.

piggabodabildLÄS MER
LÄRANDE OCH INNOVATION

Tillsammans med fyra andra leaderområden (Leader Västra Småland, Leader Sjuhärad, Leader Linné Småland och Leader Bohuskust och Gränsbygd) och forskare från Högskolan i Halmstad under ledning av Mats Holmquist ska vi utveckla modeller för lärande och innovation i Leader.

LÄS MER
WOWS ONE GOAL

Women On Wednesday (WOW) har beviljats stöd för att dokumentera och validera WOWs process ”One Goal” för att hitta ett sätt att så effektivt som möjligt få ut icke-arbetande invandrare i jobb. WOW är en ideell förening – ett frivilligt nätverk där många kvinnor är engagerade.

LÄS MER
LOKALT TEATERPROJEKT I KOMBINATION MED ETT RESTAURANGUTBUD BASERAT PÅ LOKALA SPECIALITETER

Projektet vill genom en interaktiv teaterföreställning som pågår under en eftermiddags/kvällsmåltid där gästerna deltar i pjäsen, stärka orten som livsplats och skapa nya och utvecklade arbetstillfällen på orten. Detta ska ske genom att utnyttja de boendes egna samlade kompetens på nya sätt.

kudLÄS MER
KUD- KULTUR OCH UTBILDNING PÅ DISTANS

Projektet ska med investeringen Digitalt Turnékit möjliggöra tillgång till en turnerande teknik för att kunna ta emot scenkonst via fiber till Halland. Fibernätet som genomkorsar Sverige är en infrastruktur som kan underlätta livet i allmänhet på landsbygden och förbättra kulturutbudet och utbildning utanför tätorten. Har en kommun eller region kontroll över det lokala nätet och ställer dessa till förfogande för byalag och kommersiella leverantörer- kan nätet också användas till samhällsnytta.

LÄS MER
MER FISK PÅ LAND I HALLAND

Fiskodling har traditionellt sett varit placerad i öppet vatten (älvar, sjöar, hav etc.) men genom ny teknik är det möjligt att placera fisk- och tillhörande grönsaksodlingar var som helst, oberoende av var närmaste stora vattendrag ligger. Genom tekniken RAS (Recirkulerande Akvatiska System), som renar och återvänder samma vatten i ett slutet system för fiskodling, minimeras vattenanvändningen och inget utsläpp av näring sker oövervakat.

Ullared_Varberg CSALÄS MER
CSA VARBERG

Projektet CSA Varberg ska hjälpa företag att vidareutvecklas genom att starta en konsumentstödd verksamhet dvs. Community Supported Agriculture-företag (CSA), samt hjälpa ytterligare personer som vill starta upp CSA-företag.

LÄS MER
SMAKA PÅ TVÅÅKER

Genom projektet vill föreningen Positiva Tvååker behålla och förbättra en levande landsbygd. Detta med hjälp av att marknadsföra Tvååkers befintliga småföretag inom besöksnäring och livsmedelsproduktion och på så sätt öka kunskap och tillgänglighet samt visa vad landsbygden har att erbjuda.

LÄS MER
ÅSA KUSTPROMENAD

Projektet vill knyta samman Åsas alla badvikar med en enklare form av kuststig som ansluter till den befintliga vegetationen och bergsformationerna på ett väl bearbetat och anpassat sätt.

LÄS MER
IMMIGRANT INTEGRATION INTO RURAL AREAS

Lokalt Ledd Utveckling Halland samarbetar med Integration Halland i ett internationellt samverkansprojekt för integration på landsbygden. I november 2016 besökte representanter från olika Leader-områden i Tyskland, Österrike och Finland oss i Hylte för att skriva på avtalet.

LÄS MER
UNG I HALLAND

Ung i Halland är ett projekt som syftar till att övergripande stärka entreprenörskapet och det lokala engagemanget hos unga mellan 13-25 år.

KungsjöledernaLÄS MER
KUNGSJÖLEDERNA- UTVECKLING AGNBÄCK

Syftet med projektet är att utveckla ett attraktivt markområde som ger bygden, dess invånare och aktörer en möjlighet att få fler besökare.

LÄS MER
TEAMWEDREAM

Projektets syfte är att öka integrationen i Hylte Kommun och skapa en naturlig kontakt mellan nyanlända och kommuninnevånare. Samtidigt syftar projektet till att främja den psykiska och fysiska hälsan hos deltagarna.

sportfisketurismLÄS MER
SPORTFISKETURSIM - UTVECKLING

Projektet går ut på att skapa ett underlag som är betydligt mer informativt och enkelt att använda för att hämta information på och om sportfiskevatten som finns runt Falkenberg. Underlaget kommer att finnas på Destination Falkenbergs nya hemsida.

LÄS MER
ÖNNE SLUSS

Målet med projektet är att erhålla en vattendom som ger klartecknen för byggnation av kanal, sluss och bro. Inom ramen för projektet ska underlag för samråd utarbetas och samråd med länsstyrelser och intressenter genomföras av föreningen Önne Sluss.

Bild_FB_LLUHLÄS MER
SKATEPARK ÖRNATORGET

Projektet vill etablera en skatepark i Hyltebruk med placering på Örnatorget intill den nya fritidsgården. Den nya skateparken ska vara en samlingsplats där alla, oavsett ålder, kön eller bakgrund kan samlas på lika villkor.

doulaLÄS MER
DOULA OCH KULTUROLK- HALLANDS MÖTESPLATSER

Projektet vill skapa mötesplatser för kvinnor och män och därmed skapa en trygg och välkomnande plats för integration. Kulturtolksdoulorna får ett stort förtroende och blir en förebild för kvinnorna.

LÄS MER
ETT UTVECKLAT FISKE I KATTEGATT

Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av ett lönsamt och utvecklat fiske genom att etablera Västerhavsveckan i Halland som ett återkommande evenemang för att sprida kunskap till allmänheten.

hästföretagLÄS MER
HÄSTFÖRETAG I AHLA

Laholms ryttarförening vill skapa en ny mötesplats i Laholm med en målgrupp som intresserar sig för hästar och hästsport. Vidare kommer den nya mötesplatsen att erbjuda en träffpunkt för övriga invånare i kommunen där det kommer att arrangeras aktiviteter som inte enbart är hästrelaterade vilket är ett innovativt koncept som är nytt för Halland.

LÄS MER
ÅLEN I BOLMEN - UNDERSÖKNINGSPROGRAM 2018-2020

Projektets syfte är att ta reda på varför det trots stor årlig utsättning av ålyngel i sjön Bolmen inte blir den produktion av fångad ål som det borde bli.

LÄS MER
ÅRSTAD AKTIVITETSHUS

Årstad aktivtetshus är ett projekt som eftersträvar att skapa en mötesplats för boende i Årstad och för de närliggande byarna. Tanken är att det ska finnas möjligheter till att utöva olika aktiviteter med målgrupp mot både ungdomar och vuxna. Detta för att skapa ett komplement till fritidsgården som för tillfället riktar sig till yngre barn.

LÄS MER
4H:S MATSKOLA- EN MATRESA

Projektet vill tillgängliggöra Matskolor för alla oavsett bostadsort och möjlighet att transportera sig. För att åstadkomma detta ska projektet ta fram mobila kök som får plats i ett släp som kan dras av en vanlig personbil.

Mat, möten, miljöLÄS MER
MAT, MÖTEN, MILJÖ- ODLINGSTRÄDGÅRD FÖR LÄRANDE OCH LANDSBYGDSUTVECKLING

Tanken med projekt är att skapa en samlingsplats för både traktens invånare och tillfälliga besökare, som praktiskt och teoretiskt kretsar runt odling, mat och miljö. Genom projektet ska en plattform utvecklas för hållbar mat, både i fysisk form och som en kunskapshub, så att besökare får med sig kunskap, inspiration och goda exempel genom nya möten.

LÄS MER
UTVECKLING AV BONADSMUSEUM UNNARYD

Hembygdsföreningen i Unnaryd har sedan 1985 drivit ett museum för bonadsmåleri där det förvaltats en viktig del av Hallands kulturarv. Unnaryd har under senare år blivit känt för sin samling av sällsynta bonader samt för den forskning och utveckling som bedrivits.

LÄS MER
VI LANDSBYGGARE HALLAND

Syftet med projektet är att förändra och skapa en mer positiv bild av Hallands landsbygd och då främst när det gäller entreprenörskapsklimatet, det ska i sin tur skapa en attraktiv plats som lockar kapital, kompetens och drivkraft. Målet med projektet är att genomföra olika inspirations- och kunskapshöjande aktiviteter som bland annat ska bidra till social innovation, hållbara samarbeten och ökad kunskap om samhällsentreprenörer som verkar på Hallands landsbygd.

LÄS MER
PRODUCENTEN- MATENS HJÄLTAR

Destination Falkenberg AB har beviljades stöd för att ta fram 10 filmer där Lisa Lemke (känd Tv-kock) intervjuar producenter, från Falkenberg och resten av Halland, om deras råvaror och yrkesstolthet. Filmerna ska under Falkenbergs Matdagar (som arrangeras av Destination Falkenberg) koppla landsbygden till staden och kockscenen på Rådhustorget.

LÄS MER
CROWD4REGIONS

Crowd4Regions är ett två-årigt samarbetsprojekt med Österrike, Estland, Tyskland och Luxemburg. Flera av dessa har liknande genomförandeprojekt som vårt Crowdfunding Halland.

LÄS MER
4H:S MATSKOLA- EN MATRESA

Projektet vill tillgängliggöra Matskolor för alla oavsett bostadsort och möjlighet att transportera sig. För att åstadkomma detta ska projektet ta fram mobila kök som får plats i ett släp som kan dras av en vanlig personbil.

LÄS MER
CROWDFUNDING HALLAND

Syftet med projektet är att skapa möjligheter för sociala- och samhällsentreprenöriella initiativ att utvecklas, möta framtida sociala utmaningar samt säkra och öka tillväxten i mindre företag och ideella organisationer.

GRON ARENALÄS MER
GRÖN ARENA TILLVÄXT PRIMÄRPRODUKTION

Genom att göra innovationer inom området hållbara produkter och tjänster till en konkurrensfördel kan vi konkurrera och nå utveckling. I projektet kan vi bidra till att skapa infrastruktur, kunskapsutveckling och innovationskraft inom de traditionella basnäringarna kopplat till vidareförädling av råvarorna från jord, skog och vatten.

LÄS MER
VI LANDSBYGGARE HALLAND

Syftet med projektet är att förändra och skapa en mer positiv bild av Hallands landsbygd och då främst när det gäller entreprenörskapsklimatet, det ska i sin tur skapa en attraktiv plats som lockar kapital, kompetens och drivkraft. Målet med projektet är att genomföra olika inspirations- och kunskapshöjande aktiviteter som bland annat ska bidra till social innovation, hållbara samarbeten och ökad kunskap om samhällsentreprenörer som verkar på Hallands landsbygd.

AVSLUTADE PROJEKT

Dessa projekt har blivit beviljade, genomförda och avslutade.

IMG_1682LÄS MER
ÅRET I SÖRBY

Vägen till omställning går genom hjärtat. Sambruk är en fantastisk socialekologisk innovation där människor återupptäcker bygemenskap, demokrati, självhushållning och visar vägen till en hållbar framtid i praktiken.

matdag_62-4-680x453LÄS MER
FALKENBERGS MATDAGAR

I september 2016 genomfördes för första gången Falkenbergs matdagar – ett tredelat event som ska sätta Falkenberg på matkartan, skapa en reseanledning för turister samt öka Falkenbergarens och Hallänningens identitet kopplat till mat och dryck från jord till bord.

Panorama_of_Varberg_FortressLÄS MER
BEVARA YRKESFISKET I HALLAND

Havs- och Kustfiskarna ska genomföra en förstudie under första halvåret 2017, samla yrkesfisket i Halland och fastställa en färdplan hur man ska gå vidare med ett huvudprojekt fram till år 2020.

LÄS MER
BROA ÖVER

Broa Över är ett nätverks- och utbildningskoncept med syfte att utveckla en positiv samarbetskultur och framtidsanda i samhället. Detta genom att erbjuda exklusiv kompetenshöjning inom eget ledarskap och personlig utveckling för nyckelpersoner i det lokala näringslivet.

iiralogoLÄS MER
FÖRSTUDIE INTERNATIONELLT UTBYTE RUNT BESÖKSNÄRING OCH INTEGRATION

Lokalt Ledd Utveckling Halland (LLUH) vill skapa utbyte med Leader Hochsauerlandkreis mellan föreningarnas insatsområden som är entreprenörskap och innovation, besöksnäring (vandring, cykel), samhällsutveckling och byutveckling (ungdomar, integration).

radiostationen-i-kvallsljus-foto-magnus-nylen-smalLÄS MER
GLOKAL MAT

Projektet vill genom en förstudie utreda möjligheterna för hur en mötesplats i form av en restaurang på landsbygden, där människor möts genom mat från olika länder, kan skapas på Världsarvet Grimeton Radiostation.