Här visar vi upp de projekt som blivit beviljade hos oss. Viktigt är att försöka inordna era projekt under något av våra övergripande insatsområden:

Bua Brygga

Bua Brygga är en förstudie där projektet ska undersöka möjligheterna för uppförande av sjöbodar med övernattningsmöjligheter (Vandrarhem) för turister, företagare och andra som besöker Bua.

Kulturarvet i Kvibille

Kvibille har en månghundraårig historia som ”rätter tingsstad” för Halmstads härad. Projektet vill locka besökare till bygden samt informera Kvibillebor, skolungdomar och andra intresserade om Kvibilles historiska roll i Halland.  Projektet skall också inspirera till vandring i kulturens Kvibille.

CSA Varberg

Projektet CSA Varberg ska hjälpa företag att vidareutvecklas genom att starta en konsumentstödd verksamhet dvs. Community Supported Agriculture-företag (CSA), samt hjälpa ytterligare personer som vill starta upp CSA-företag.

TeamWedream

Projektets syfte är att öka integrationen i Hylte Kommun och skapa en naturlig kontakt mellan nyanlända och kommuninnevånare. Samtidigt syftar projektet till att främja den psykiska och fysiska hälsan hos deltagarna.

Åkturen

Projektet testar en ny busslinje som knyter ihop Varberg tätort med Världsarvet Grimeton Radiostation och riksintresseområdet för friluftsliv och Åkulla Bokskogar. Bussturen når 13 besöksmål av olika storlek och flera av reservaten inom Åkulla bokskogar.

Önne sluss

Målet med projektet är att erhålla en vattendom som ger klartecknen för byggnation av kanal, sluss och bro. Inom ramen för projektet ska underlag för samråd utarbetas och samråd med länsstyrelser och intressenter genomföras av föreningen Önne Sluss.

Hästföretag i Ahla

Laholms ryttarförening vill skapa en ny mötesplats i Laholm med en målgrupp som intresserar sig för hästar och hästsport. Vidare kommer den nya mötesplatsen att erbjuda en träffpunkt för övriga invånare i kommunen där det kommer att arrangeras aktiviteter som inte enbart är hästrelaterade vilket är ett innovativt koncept som är nytt för Halland.

Årstad aktivitetshus

Årstad aktivtetshus är ett projekt som eftersträvar att skapa en mötesplats för boende i Årstad och för de närliggande byarna. Tanken är att det ska finnas möjligheter till att utöva olika aktiviteter med målgrupp mot både ungdomar och vuxna. Detta för att skapa ett komplement till fritidsgården som för tillfället riktar sig till yngre barn.

 

Vessige Biogas

I området kring Vessige finns ett flertal lantbruk med djurhållning och tillgången på gödsel är därmed god. Gödsel är en råvara som kan användas för lokal produktion av förnybar energi. Genom rötning av gödsel kan lukt samt emissioner av ammoniak och metan från gödsellagring och gödselspridning minska, samtidigt som förnybar energi produceras.

 

Outwest

Outwest är ett projekt med metodutveckling och investeringar, i syfte att öka tillgängligheten till ett aktivt friluftsliv för besökare och invånare. Projektet vill säkerställa att friluftslivet finns tillgängligt för besökare och invånare i Varbergs kommun även i framtiden.

Projekt Bygdevårdarna Kulturmiljö Turism 2020

Syftet med projektet är att med hjälp av bygdevårdsteam, utveckla och tillgängliggöra verksamheten i hembygdsföreningar och bygdegårdsföreningar. Det kan till exempel vara hembygdsgårdar eller bygdegårdar med trädgårds- och gårdsmiljöer som kan utvecklas till mötesplatser och turistmål, och kulturmiljöer som kan tillgängliggöras genom digitalisering för att öka intresset för lokal utveckling och locka fler besökare till området. Detta genom att skapa ett nätverk mellan ideella föreningar i SHF och Bygdegårdarnas Riksförbund.

Smaka på Tvååker

Genom projektet vill föreningen Positiva Tvååker behålla och förbättra en levande landsbygd. Detta med hjälp av att marknadsföra Tvååkers befintliga småföretag inom besöksnäring och livsmedelsproduktion och på så sätt öka kunskap och tillgänglighet samt visa vad landsbygden har att erbjuda.

Vi Landsbyggare Halland

Syftet med projektet är att förändra och skapa en mer positiv bild av Hallands landsbygd och då främst när det gäller entreprenörskapsklimatet, det ska i sin tur skapa en attraktiv plats som lockar kapital, kompetens och drivkraft. Målet med projektet är att genomföra olika inspirations- och kunskapshöjande aktiviteter som bland annat ska bidra till social innovation, hållbara samarbeten och ökad kunskap om samhällsentreprenörer som verkar på Hallands landsbygd.

Utvecklings- och förvaltningsplan för Ätrans nedre fiskevårdsområde

Projektet ska ta fram en utvecklings- och förvaltningsplan och en webbbaserad portal. Utvecklings- och förvaltningsplanen ska fungera som ett underlag och en katalysator i utvecklingen av den gemensamma stad- och landsbygdsresursen fiskevattnet. Den ska skapa långsiktighet och säkerställa att den framtida utvecklingen av fisket sker på ett hållbart sätt, att förvaltningen är hållbar med hänsyn till beståndet.

Destination lngeland

Ingeland är Alf Hambes sagobygd som ligger väster om Nyårsåsen och öster om Havet. Ingeland är en bygd med starka kulturella traditioner där musik och konsthantverk spelar en stor roll. Genom projektet ska det i dialog med Alf Hambe skapas ett Destination Ingeland.

KUD – Kultur och utbildning på distans

Projektet ska med investeringen Digitalt Turnékit möjliggöra tillgång till en turnerande teknik för att kunna ta emot scenkonst via fiber till Halland. Fibernätet som genomkorsar Sverige är en infrastruktur som kan underlätta livet i allmänhet på landsbygden och förbättra kulturutbudet och utbildning utanför tätorten. Har en kommun eller region kontroll över det lokala nätet och ställer dessa till förfogande för byalag och kommersiella leverantörer- kan nätet också användas till samhällsnytta.

Crowdfunding Halland

Syftet med projektet är att skapa möjligheter för sociala- och samhällsentreprenöriella initiativ att utvecklas, möta framtida sociala utmaningar samt säkra och öka tillväxten i mindre företag och ideella organisationer.

Kan sälarna förhindra en återhämtning av torskbeståndet i Kattegatt

Projektets målsättning är att ta reda på knubbsälarnas påverkan på torskbeståndet i Kattegatt och om sälarnas konsumtion av torsk kan försvåra för torskbeståndet att återhämta sig trots att man begränsar fisket i området. Projektet kommer att använda informationen om sälarnas uttag av torsk för att utveckla och förbättra beståndsanalyserna för torsk i Kattegatt. Projektet kommer att leda till en bättre förståelse för vilka faktorer som reglerar torskbeståndet.

Mysteriet i Svartrå

Projektet vill genom en interaktiv teaterföreställning som pågår under en eftermiddags/kvällsmåltid där gästerna deltar i pjäsen, stärka orten som livsplats och skapa nya och utvecklade arbetstillfällen på orten. Detta ska ske genom att utnyttja de boendes egna samlade kompetens på nya sätt.

Toppläge

Projektet syftar till att öka antal besökare på Världsarvet Grimeton. Det handlar om att tillgängliggöra tidigare icke publika områden. Detta genom att skapa säljbar höghöjdsaktivitet där besökarna genom storytelling och interaktion får uppleva och fysiskt känna hur det var och är att arbeta på hög höjd.

Producenten – matens hjältar

Destination Falkenberg AB har beviljades stöd för att ta fram 10 filmer där Lisa Lemke (känd Tv-kock) intervjuar producenter, från Falkenberg och resten av Halland, om deras råvaror och yrkesstolthet. Filmerna ska under Falkenbergs Matdagar (som arrangeras av Destination Falkenberg) koppla landsbygden till staden och kockscenen på Rådhustorget.

WOWs ”OneGoal”

Women On Wednesday (WOW) har beviljats stöd för att dokumentera och validera WOWs process ”One Goal” för att hitta ett sätt att så effektivt som möjligt få ut icke-arbetande invandrare i jobb. WOW är en ideell förening – ett frivilligt nätverk där många kvinnor är engagerade.

Crowd4Regions

Crowd4Regions är ett två-årigt samarbetsprojekt med Österrike, Estland, Tyskland och Luxemburg. Flera av dessa har liknande genomförandeprojekt som vårt Crowdfunding Halland.

Mat, möten, miljö – odlingsträdgård för lärande och landsbygdsutveckling

Tanken med projekt är att skapa en samlingsplats för både traktens invånare och tillfälliga besökare, som praktiskt och teoretiskt kretsar runt odling, mat och miljö. Genom projektet ska en plattform utvecklas för hållbar mat, både i fysisk form och som en kunskapshub, så att besökare får med sig kunskap, inspiration och goda exempel genom nya möten. Bäckhästens Café står för den fysiska platsen, och vilar på en gedigen grund av kunskap inom ekologisk odling, hållbar matproduktion och småskaligt mathantverk.

Mer fisk på land i Halland

Fiskodling har traditionellt sett varit placerad i öppet vatten (älvar, sjöar, hav etc.) men genom ny teknik är det möjligt att placera fisk- och tillhörande grönsaksodlingar var som helst, oberoende av var närmaste stora vattendrag ligger. Genom tekniken RAS (Recirkulerande Akvatiska System), som renar och återvänder samma vatten i ett slutet system för fiskodling, minimeras vattenanvändningen och inget utsläpp av näring sker oövervakat.

Nätverk för Flygplatser förstudie

Projektet är en förstudie för att undersöka om ett samarbetsprojekt som har till syfte att skapa nätverk för flygplatser är något som Halland kan dra nytta av. Halmstad City Airport kämpar som många andra sekundära flygplatser för sin överlevnad och det är oerhört viktigt för hela landet att ha tillgång till flyg och tåg, ett nätverk skulle kunna vara till nytta.