Mötesplats: Björkäng Vägkrog
Spannarp 30, 432 77 Tvååker
Vägbeskrivning hittar ni här: Björkäng Vägkrog

Anmälan görs här senast den 22 april, så att vi vet hur många som kommer när vi ska beställa fika. Vet att många bekräftat när kallelsen skickades ut i kalendern (Outlook), men önskar även att ni svarar här.

Tid: 08:30 – 12:00
9:00 Projektpresentationer

Dagordning

1 Välkommen

2 Val av justerare

3 Fastställande av dagordning

4 Föregående mötes protokoll

– 20190207 AU protokoll
20190328 Protokoll konstituerande
– 20190328 Årsmötesprotokoll
20190409 AU protokoll (zoom-möte)

5 Projektläge

a) Indikatorer
b) Handläggningsstatus
c) Budgetfördelning, insatsområden
d) Prioriteringsordning av projekt (förslag till beslut)
e) Omfördelning av budget insatsområden (förslag till beslut)
f) Omfördelning mellan LAG

6 Projektansökningar

Underlag:
– 5 frågor vid presentation av projektidé_feedback från LAG
(gör gärna anteckningar enligt denna inför presentationerna.)
– Strategin
– Urvalskriterier
Gränsdragning mellan projektstöd och projektstöd till företag

Projekt för presentation och beslut:

a) 2018-4477 Utveckling av Derome Trä & Nostalgimuseum
(Besöksnäring – Landsbygdfonden)
Steg 2
Budgetmall
Aktivitetsplan
Indikatorer och förväntade målvärden uppgivna av projektet
Urvalsbedömning att fylla i
– Förslag till beslut (ej klart på grund av att det saknas medel)

b) 2019-131 Mat, möten, miljö -odlingsträdgård för lärande och landsbygdsutveckling 
(Sociala innovationer och innovativa servicelösningar – Landsbygdsfonden)
Steg 2
Budgetmall
Aktivitetsplan
(Aktivitetsplan EJ AKTUELL, Första Ansökningstillfället) Endast för att kunna jämföra.
– Indikatorer och förväntade målvärden uppgivna av projektet
Urvalsbedömning att fylla i
Förslag till beslutsbilaga 

c) 2019- 1378 Mer fisk på land i Halland
(Entreprenörskap och innovation – Havs- och fiskerifonden)
– Steg 2
– Budgetmall
– Aktivitetsplan
– Aktivitetsplan detaljerad
– Indikatorer och förväntade målvärden uppgivna av projektet
– Urvalsbedömning att fylla i
Förslag till beslutsbilaga

d) 2019-644 Local Crowdfunding – Network of experiences
(Sociala innovationer och innovativa servicelösningar – Regionalfonden)
– Steg 2 (ännu inte inlagd som steg 2 på Jordbruksverkets sida)
Budgetmall
Aktivitetsplan
Samarbetsavtal
– Indikatorer och förväntade målvärden uppgivna av projektet
– Urvalsbedömning att fylla i
Förslag till beslutsbilaga

Ändring av beslut:

e) 2017-1363 Doula & Kulturtolk
(Sociala innovationer och innovativa servicelösningar – Socialfonden)
Ändringsansökan, beslut om syfte och mål.
Tjänsteanteckning ändring av beslut
Underlag till beslut
Ansökan ändring tillägg utställning

f) 2016-8071 Lokalt teaterprojekt i kombination med ett restaurangutbud
baserat på lokala råvaror  (Asige)
(Besöknäring – Landsbygdsfonden)
Utgifts-och finansieringsplan enligt beslut (som det ser ut idag)
Utgifts-och finansieringsplan ny
Ansökan ändring av beslut om stöd
Beslutsbilaga till LAG protokoll

g) 2016-2621 Strand och Kultur i Laholm
(Besöksnäring – Landsbygdsfonden)
Ansökan ändrad privat finansiering
Tjänsteanteckning privat finansiering Strand och kultur
Beslutsbilaga till LAG protokoll

UNG i Hallandprojekt

h) 2019-384 Verkstad i Veddige
(Samhällsutveckling och besöksnäring-Landsbygdsfonden)
– Steg 2
– Budgetmall
– Budget specificerad
– Aktivitetsplan
– Urvalskriterier 
– Indikatorer
– Beslutsbilaga till LAG-protokoll ”NY”
Beslutsbilaga till LAG-protokoll (felaktig vilken hänvisades till vid förra LAG-mötet 2018-02-28)

7 Arbete inför nästa programperiod

8 Utvärdering och strategiska övervägande  

Aktivitetsplan

9 Överenskommelsen

10 Styrdokument LAG

11 Återrapportering Tartu

12 Nya medlemsansökningar hos LLUH

– Elisabeth Otterdahl och Agneta Kyllerstedt

13 Mitt Europa

14 Studiebesök från Tjeckien 11-13/6

15 Urvalskriterier

-Gruppering inför nästa LAG

16 Övriga frågor

17 Nästa möte

18 Avslutning