Ola Nilsson

Ledamot i styrelsen
Offentlig sektor (Halmstad)

ola.nilsson@halmstad.se