Foto: Jennifer van Es
Foto: Jennifer van Es

Vi tror att landsbygdsutveckling är som bäst när det är aktörerna i en bygd som själva kommer med idéerna och driver dem. Det är dem som vet vad som behövs, vad som kan utvecklas och hur det ska göras.

Projektet Vår by – Vår framtid ska tillhandhålla processtöd för att skapa möten mellan aktörer på landsbygden i olika sammanhang. Projektet ska möjliggöra för utveckling av den halländska landsbygden genom ökade möten och utbyten genom ett professionellt processtöd och metodutveckling. Den anställda projektledaren är där för att stötta de grupper som bildas för att driva sina idéer vidare för ökad utveckling av bygden till att utvecklingen kommit vidare av egen kraft. Processtöd kan även tillhandahållas för att stödja föreningar och organisationer som verkar på Hallands landsbygd i sin utveckling.

Syftet är även att skapa utbyte mellan stad och land så att dessa utvecklingsfrågor kan stärkas. Tanken är att metodutveckla med andra aktörer och tillhandhålla processtöd för att skapa möten mellan aktörer i stadsdelar och tätorter i Halland med högre procentuell andel av arbetslöshet än genomsnittet Halland. Det vanligaste exemplet är i en ort där det kan handla om möten mellan nyinflyttade och människor som bott i byn länge, företagare, privatpersoner och föreningar som exempelvis genom en framtidsverkstad och lokal utvecklingsplan vill arbeta för ortens framtid. Tillsammans får de olika aktörerna på orten i en framtidsverkstad inventera vad som finns, vad som kan utvecklas, vem och på vilket sätt det ska göras. Syftet är vidare att stötta de grupper som bildas för att driva sina idéer vidare för ökad utveckling av sin egen ort eller stadsdel. Även fiskerelaterade frågor ska fångas upp i detta projekt i de fall som det är relevant och aktuellt.

Fokus är att arbeta med lokala utvecklingsplaner för att visa på efterfrågan och skapa underlag till vidare utvecklingssteg, stödja den lokala attraktionskraften, stadspiloter och normarbete. Att skapa samverkan mellan byar ökar lärandet.

Verksamhetsområdet längs kusten har inte samma tradition av bygdeutveckling som inlandet. Det är därför en utvecklingsmöjlighet att metodutveckla för att starta upp sådana initiativ. I vissa delar av kustlandet saknas fysiska mötesplatser helt samtidigt som det finns ett behov av dessa för att skapa möten. I inlandet finns det behov av att utveckla de fysiska mötesplatser som existerar.

LLUH ser en styrka i metodutveckling för att ta vara på det engagemang som finns, stärka ideella föreningar och bredda mandaten. Lokala utvecklingsplaner och processtöd samt metodutveckling är de redskap som LLUH vill använda sig av i projektet för att kraftsamla utvecklingen och skapa mandat till dem som vill driva den. Tätorter och även mindre orter i verksamhetsområdet kan stödjas i att skapa en gemensam vision, målbild och strategi för sin utveckling.

 

 

Fakta:
Kommun: Hylte
Projektägare: Lokalt Ledd Utveckling Halland

Total omfattning: 1 230 965 SEK, varav:
824 746 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
406 219 SEK i Övrigt finansiering från LAG

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg  EU_flagga_EurSocfond_cmyk-arial_700   Leader+färg